IndicesITA40ITA40

ITA40

ITA40

25468.42 25468.42 (0%)
Ceny podle eToro, v EUR Trh se uzavřel
Obchodovat
S
25468.42
B
25488.42