Co to jest zlecenie Stop Loss („strata stop”)?

Zlecenie Stop Loss („Strata stop”) to narzędzie z zakresu zarządzania ryzykiem, którego celem jest zwiększenie ochrony dokonanej inwestycji. Ustalenie poziomu Stop Loss jest obligatoryjne w przypadku wszystkich pozycji, z wyjątkiem pozycji na kryptowalutach i rzeczywistych aktywach.

 

Jest to korygowalne zlecenie zamknięcia pozycji w przypadku, gdy cena rynkowa zmieni się niekorzystnie o określoną kwotę w stosunku do zajętej pozycji — pomaga ograniczyć straty w przypadku, gdy rynek zmienia się w kierunku przeciwnym do przewidywanego.

 

Poziom zlecenia Stop Loss („Strata stop”) można ustawić jako określony kurs rynkowy (cenę) lub określoną wartość pieniężną zlecenia, która pokazywana jest również jako odsetek pierwotnej wartości inwestycji w oknie zajętej pozycji.

 

W normalnych warunkach rynkowych po osiągnięciu wyznaczonego kursu i utracie określonej kwoty zlecenie Stop Loss („Strata stop”) zostanie aktywowane i nastąpi automatyczne zamknięcie pozycji.

 

Ustalone poziomy zleceń Stop Loss („Strata stop”) nie są jednak gwarantowane. W okresach wysokiej zmienności, gdy ze względu na warunki rynkowe mogą wystąpić gwałtowne skoki cen, luki między podażą i popytem oraz poślizgi, złożone zlecenie Stop Loss („Strata stop”) może nie zostać aktywowane po oczekiwanym kursie. Jeśli złożone zlecenie Stop Loss („Strata stop”) nie będzie notowane na rynku z powodu wystąpienia takich okoliczności, zostanie aktywowane po następnym dostępnym kursie.

 

W takich przypadkach nie wypłacamy rekompensat, ponieważ nie mamy wpływu na warunki ani wydarzenia rynkowe. Więcej szczegółów można znaleźć w punkcie 4.4 naszego regulaminu.