ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสังคมการซื้อขาย

eToro (Europe) Ltd และบริษัทในเครือมีความภูมิใจที่จะนำเสนอความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ ติดตาม และคัดลอกเทรดเดอร์รายอื่น โดยใช้ข้อมูลและ/หรือคุณลักษณะสังคมการซื้อขายที่จัดหาไว้ให้ และ/หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มการซื้อขายของเรา คุณลักษณะสังคมการซื้อขายดังกล่าวรวมไปถึง แต่ไม่ได้จำกัดเพียงเฉพาะชุมชนของเราติดตาม“, “คัดลอกและ/หรือ การจัดอันดับ “copytrader” “ผู้ใช้ที่โดดเด่นและ/หรือตัวเลือกการค้นหาขั้นสูงใด เป็นต้น (เรียกรวมกันว่าคุณลักษณะสังคมการซื้อขาย“) อย่างไรก็ตาม เราทราบว่าคุณลักษณะสังคมการซื้อขายเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่หลากหลาย และขอแนะนำให้คุณอ่านและพิจารณาความเสี่ยงต่อไปนี้โดยละเอียดก่อนที่จะใช้คุณลักษณะสังคมการซื้อขายของเรา:

  • ทำธุรกรรมการซื้อขายอัตโนมัติซึ่งรายการซื้อขายถูกเปิดและปิดในบัญชีของคุณโดยไม่มีการแทรกแซงแบบแมนนวลโดยตัวคุณ
  • บริการการจัดการการลงทุนของ eToro ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณในการคัดลอกเทรดเดอร์บางรายหรือหลายราย และ/หรือทำตามบางกลยุทธ์ ในการตัดสินใจดังกล่าว คุณได้พิจารณาถึงสถานการณ์ทางการเงินทั้งหมดของคุณ รวมถึงภาระผูกพันทางการเงินแล้ว และคุณเข้าใจดีว่าการใช้คุณลักษณะสังคมการซื้อขายมีลักษณะเป็นการเก็งกำไรสูง และคุณอาจขาดทุนมากกว่าจำนวนเงินที่ใช้คัดลอกเทรดเดอร์บางรายหรือหลายรายได้
  • คุณลักษณะสังคมการซื้อขายให้บริการโดยเราแต่เพียงผู้เดียวและมีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น Etoro (Europe) Ltd. และบริษัทในเครือ รวมทั้งพนักงานและตัวแทนของบริษัทไม่ใช่ที่ปรึกษาด้านการลงทุนหรือที่ปรึกษาทางการเงิน หากคุณตัดสินใจในด้านการลงทุนโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราหรือเป็นผลจากการใช้คุณลักษณะสังคมการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงของคุณเอง โดย ETORO GROUP LTD. และบริษัทในเครือ พนักงานรวมถึงตัวแทนของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจเกิดขึ้นกับคุณ
  • คุณไม่ควรตัดสินใจในการลงทุนใด ๆ โดยไม่ได้ทำการศึกษาด้วยตัวคุณเองเป็นอันดับแรก เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินว่าการลงทุน หรือกลยุทธ์ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใดมีความเหมาะสมสำหรับคุณ โดยอิงตามวัตถุประสงค์การลงทุนและสถานการณ์ส่วนบุคคลและสถานการณ์ทางการเงินของคุณ
  • โพสิชันของนักลงทุนที่ถูกคัดลอก (ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินใด ๆ ของเรา) จะถูกคัดลอกในจำนวนที่เท่ากับจำนวนเงินในโพสิชันขั้นต่ำหรือจำนวนเงินตามสัดส่วนของซื้อขายที่คัดลอกต่ออิควิตี้ที่รับรู้ของเทรดเดอร์ที่คัดลอก ซึ่งเป็นสัดส่วนพื้นฐานสำหรับการซื้อขายที่ถูกคัดลอก ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดต่ำกว่า โพสิชันดังกล่าวจะใช้ทุนเงินกู้ จุดตัดขาดทุน และจุดขายทำกำไรเดียวกันในขอบเขตสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จะไม่เปิดรายการซื้อขายในจำนวนเงินที่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ โพสิชันดังกล่าวทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขและ/หรือปิดโดยอัตโนมัติหากและเมื่อเทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอกทำการแก้ไข/ปิดด้วยเหตุผลใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ คุณควรจะสามารถและเตรียมตัวรับสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดที่คุณลงทุนในเทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอกดังกล่าว คุณเป็นฝ่ายรับผิดชอบทั้งหมดต่อการสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามโดยอัตโนมัติของเราซึ่งเป็นไปตามคำสั่งจากการใช้คุณลักษณะสังคมการซื้อขายใด ๆ
  • หากคุณทำการซื้อขายเพิ่มเติมในบัญชีของคุณหรือแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งซื้อที่ดำเนินการโดยคุณลักษณะสังคมการซื้อขาย คุณอาจได้รับผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปอย่างมากจากผู้ใช้ที่คุณคัดลอก การถอนเงินโดยเทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอกอาจทำให้มีผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากผู้ใช้ที่คุณคัดลอกอย่างเป็นมาก เนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนของ copytrading
  • ผลงานที่ผ่านมาของผู้ใช้ คะแนนความเสี่ยง สถิติ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงผลงานในอนาคตและควรพิจารณาว่าเป็นสมมุติฐานดังที่อธิบายไว้อย่างละเอียดด้านล่าง สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่า คะแนนความเสี่ยง ข้อมูลทางสถิติ และผลงานในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลงานในอนาคต ไม่มีการการรับรองหรือการรับประกันว่าบัญชีใด ๆ จะมีกำไรหรือขาดทุนในลักษณะที่คล้ายกับที่แสดงและ/หรือคะแนนความเสี่ยงของผู้ใช้ที่ถูกคัดลอกจะไม่สูงกว่าที่แสดง ในการพิจารณาเนื้อหา พอร์ตการลงทุน ข้อมูลผลงานทางการเงิน ความคิดเห็น หรือคำแนะนำของผู้ใช้ลงทะเบียนรายอื่น คุณไม่ควรถือว่าผู้ใช้นั้น ๆ ไม่มีความลำเอียง มีอิสระ หรือมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะให้ข้อมูลหรือความคิดเห็นทางการเงิน eToro ไม่รับประกันต่อคำสั่งใด ๆ รวมถึงคำสั่งหยุด เช่น Copy Stop Loss ดังนั้น โดยไม่คำนึงว่าเป็นคำสั่งทำรายการหรือการปิด eToro จะไม่รับประกันว่าการซื้อขายจะดำเนินการตามราคา/เปอร์เซ็นต์จุดตัดขาดทุนตามที่สั่ง และคุณอาจสูญเสียมากกว่าจำนวนเงินต้นที่ใช้ในการคัดลอกเทรดเดอร์ดังกล่าว
  • ควรพิจารณาว่าผลงานในอดีตและ/หรือคะแนนความเสี่ยงเป็นเพียงผลงานตามสมมติฐานเท่านั้น ผลงานตามสมมุติฐานโดยทั่วไปจะมีขีดจำกัดอยู่มาก ไม่มีการการรับรองหรือการรับประกันว่าบัญชีใด ๆ จะมีกำไรหรือขาดทุนในลักษณะที่คล้ายกับผลงานในอดีตหรือคะแนนความเสี่ยงที่แสดง เปอร์เซ็นต์กำไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงของนักลงทุนอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดแค่เพียงยอดเงินคงเหลือตั้งต้นในบัญชี (เงินฝากและเงินถอน) พฤติกรรมของตลาด การตั้งค่าบัญชีของนักลงทุน และผลงานที่แท้จริงของผู้ใช้ที่ถูกคัดลอก
  • ดั้งนั้น อาจมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างผลงานตามสมมติฐาน/ผลงานที่ผ่านมา กับผลงานที่เกิดขึ้นจริงที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมการซื้อขายใด ๆ ในภายหลัง หนึ่งในข้อจำกัดของผลงานตามสมมติฐานก็คือ โดยทั่วไปเป็นการจัดทำขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกิดขึ้นไปแล้ว นอกจากนี้ การซื้อขายในเชิงสมมติฐานยังไม่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางการเงิน และไม่มีรายการซื้อขายในเชิงสมมติฐานใดสามารถอธิบายถึงผลกระทบของความเสี่ยงทางการเงินในการซื้อขายจริงได้ ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการรับมือกับการขาดทุนหรือการปฏิบัติตามโปรแกรมการซื้อขายใด ๆ ถีงแม้ว่าจะขาดทุนนับเป็นสาเหตุที่สำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลงานที่เกิดขึ้นจริง มีอีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดโดยทั่วไปหรือเกี่ยวข้องกับการนำเอาบางโปรแกรมการซื้อขายมาใช้งานซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยการจัดทำผลงานในเชิงสมมติฐานได้ทั้งหมด ซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลงานที่เกิดขึ้นจริง
  • ไม่มีแง่มุมเกี่ยวกับข้อมูลและ/หรือคุณลักษณะสังคมการซื้อขายที่จัดเตรียมให้และ/หรือบริการบนเว็บไซต์ของเราที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหา หรือถูกตีความหมายเป็นการจัดหา ข้อมูลการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ภาษี หรือคำแนะนำทางการเงินอื่น ๆ ไม่ว่าจะประเภทใด ๆ คุณไม่ควรพิจารณาเนื้อหาใด ๆ และ/หรือคุณลักษณะใด ๆ ดังกล่าว ว่าสามารถใช้แทนคำแนะนำทางการเงินและ/หรือการลงทุนโดยมืออาชีพได้ หากคุณเลือกที่จะทำธุรกรรมตามเนื้อหาบนเว็บไซต์และ/หรือเลือกที่จะคัดลอกเทรดเดอร์และ/หรือรายการซื้อขายใด ๆ แล้ว การตัดสินใจและการทำธุรกรรมดังกล่าวและผลลัพธ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจะถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงฝ่ายเดียว ถึงแม้ว่าผู้เข้าร่วมแต่ละคนสามารถที่จะนำเสนอคำแนะนำหรือความคิดเห็นในด้านการลงทุนและ/หรือส่งผลกระทบต่อธุรกรรมที่มีเทรดเดอร์รายอื่นๆ คัดลอกในภายหลัง คำแนะนำ ข้อคิดเห็น หรือจำนวนเงินในการซื้อขายเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลที่อาจจะเป็นบุคคลนิรนามหรือไม่สามารถระบุตัวตนได้หรือเป็นการซื้อขายโดยเทรดเดอร์รายดังกล่าว ETORO GROUP LTD. และบริษัทในเครือไม่ได้ให้คำแนะนำในการลงทุนโดยตรง โดยนัย หรือในลักษณะใดก็ตามที่คุณสามารถดูข้อมูลและ/หรือใช้คุณลักษณะดังกล่าวได้ คุณควรใช้ข้อมูลใดๆ ที่รวบรวมจากที่นี่และ/หรือใช้คุณลักษณะสังคมการซื้อขายเฉพาะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการศึกษาและการตัดสินใจด้านการลงทุนอย่างอิสระของคุณเท่านั้น