eToro จัดเก็บเงินของฉันอย่างไร

เงินของคุณ (ยกเว้นเงินหลักประกัน) จะถูกเก็บไว้ในบัญชีธนาคารแยกกัน หรือในบัญชีแยกจากบริษัทอื่นที่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจเป็นบริษัทในเครือของเรา (กล่าวคือ จะถูกเก็บแยกจากเงินของเราเอง) ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้

เราจะไม่จ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินของลูกค้าที่เราเก็บไว้ นอกจากว่าเราตกลงที่จะจ่ายให้คุณแยกส่วนกัน และหากดอกเบี้ยสะสมในเงินดังกล่าว จะไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงินของลูกค้า และจะไม่ถูกเครดิตเข้าบัญชีของคุณ