Số tiền tối thiểu mà tôi có thể chuyển từ nền tảng eToro sang Ví eToro là bao nhiêu?

Bạn có thể tìm thông tin về số tiền rút tối thiểu (tính bằng đơn vị) cho từng đồng tiền điện tử trong mục Tiền điện tử trên trang Phí và Giờ Hoạt động của Thị trường  dưới tiêu đề Phí Chuyển khoản Tiền Điện tử.