Có quy mô giao dịch tối đa không?

Trong số các nỗ lực của chúng tôi nhằm thúc đẩy giao dịch có trách nhiệm, có một số hạn chế nhất định về quy mô mỗi giao dịch:

 

1) Mỗi công cụ có số lượng đơn vị tối đa cho phép cho mỗi vị thế.

2) Mỗi tài khoản có mức rủi ro tối đa (số tiền đầu tư x mức đòn bẩy) cho phép trên mỗi hạng đòn bẩy ở mỗi công cụ. Chúng tôi áp dụng điều này để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch với mức đòn bẩy cao.

 

Nếu bạn đang cố gắng mở một vị thế mà vị thế đó sẽ khiến mức rủi ro ròng của tài khoản trong vị thế mở vượt quá giới hạn cho phép, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi sau: "Không thể mở vị thế. Mức tiếp cận của bạn với đòn bẩy được chọn là quá cao. Hãy thử dùng mức đòn bẩy thấp hơn." Bạn có thể mở vị thế với số tiền đầu tư thấp hơn hoặc mức đòn bẩy thấp hơn.