Làm cách nào để tính hoa hồng trên mỗi giao dịch?

Công thức tính hoa hồng mà chúng tôi thu trên mỗi giao dịch là như sau:

 

Giá trị Pip X Mức chênh lệch khi đóng vị thế = Hoa hồng

 

Mức chênh lệch khi đóng vị thế là số tiền chênh lệch giữa Giá mua và Giá bán tại thời điểm chốt giao dịch.

 

Để biết thông tin về cách tính giá trị 1 pip, nhấp vào đây.