Tài khoản của tôi được quản lý bởi quy định nào?

Thông qua các công ty con của eToro, tập đoàn eToro cung cấp dịch vụ của mình cho hàng triệu người tại hơn 140 quốc gia trên toàn thế giới. Là một công ty toàn cầu, mỗi công ty eToro được điều hành tuân thủ theo khuôn khổ quy định địa phương. Do đó, sẽ có sự khác biệt trong các dịch vụ, quy định bảo vệ và giới hạn mà mỗi công ty eToro cung cấp cho khách hàng.

 

Các Điều khoản và Điều kiện bạn đã đồng ý khi đăng ký chỉ rõ loại pháp nhân và quy định nào được áp dụng cho bạn. Thông tin này cũng xuất hiện trong cài đặt hồ sơ của bạn.