Chỉ số

13 Tìm kiếm Kết quả
Chỉ số
Thị trường
Thay đổi
1 Ngày
Bán
Mua
Phạm vi 52 Tuần
Cảm tính
discoverMarketResultsList.done
AUS200
AUS200
35.90
(0.50%)
S
7262.00
B
7265.10
6510.05
7648.60
92%
Mua
China A50 Index
China50
220.50
(1.42%)
S
15719.50
B
15731.50
14474.50
20597.00
82%
Mua
DJ30
DJ30
95.50
(0.28%)
S
34812.35
B
34818.35
29418.85
36565.50
81%
Mua
ESP35
ESP35
142.70
(1.74%)
S
8339.90
B
8346.90
7664.50
9315.60
91%
Mua
EUSTX50
EUSTX50
18.39
(0.45%)
S
4106.98
B
4109.98
3397.86
4413.84
91%
Mua
FRA40
FRA40
42.65
(0.63%)
S
6821.55
B
6822.55
5302.35
7184.60
75%
Mua
GER40