NASDAQ

889 Tìm kiếm Kết quả
Cổ phiếu
NASDAQ
Thị trường
Thay đổi
1 Ngày
Bán
Mua
Phạm vi 52 Tuần
Cảm tính
discoverMarketResultsList.done
American Airlines Group Inc
AAL
American Airlines Group Inc
-0.18
(-1.08%)
S
16.39
B
16.46
11.63
21.39
98%
Mua
Apple
AAPL
Apple
1.97
(1.37%)
S
145.63
B
146.10
123.99
179.42
99%
Mua
Atlas Air Worlwide Holdings
AAWW
Atlas Air Worlwide Holdings
-0.10
(-0.10%)
S
101.74
B
102.08
58.62
102.09
85%
Mua
Ameris Bancorp
ABCB
Ameris Bancorp
-0.33
(-0.71%)
S
46.35
B
46.52
38.14
54.13
98%
Mua