Tìm kiếm Tùy chỉnh 1,872,659 kết quả
12 Tháng qua
Hiệu quả
Giao dịch
Nâng cao

Tìm kiếm Tùy chỉnh

Mọi người
Lợi nhuận
Điểm Rủi ro
Người Sao chép Giao dịch
Thay đổi Người Sao chép Giao dịch
Sụt giảm hàng Tuần
72,126.40%
3
200.00%
-8.81%
55,824.01%
3
0%
-9.46%
38,404.19%
16
0%
-7.74%
35,266.65%
1
0%
-6.08%
35,116.44%
0
0%
-8.40%
34,102.91%
0
0%
-20.48%
20,373.08%
0
0%
-10.10%
16,357.56%
1
0%
-19.57%
13,759.96%
0
0%
-19.78%
11,431.12%
2
0%
-4.86%
11,236.40%
0
0%
-19.78%
9,260.22%
0
0%
-6.13%
7,854.81%
0
0%
-19.70%
7,651.48%
1
0%
-19.67%
7,540.20%
0
0%
-2.08%
7,019.92%
0
0%
-19.32%
6,984.78%
1
-50.00%
-64.77%
6,900.94%
0
0%
-19.61%
6,598.98%
1
0%
-19.32%
6,597.90%
0
0%
-4.00%