Lựa chọn của Biên tập viên

about_trading, Ettore Mihaili
Rủi ro
41.98%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
KenanAbel, Kenan Abel
Rủi ro
26.00%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
ABDUCT, Juan Burgos Andrade
Rủi ro
29.44%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
emge2116, Marko Grecs
Rủi ro
61.32%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
RobertMERC, Robert JOHN Reynolds
Rủi ro
65.14%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
janicio212, Alejandro Echavarri Garrido
Rủi ro
32.94%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
georgech89, Georgios Chishios
Rủi ro
57.65%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
googolplexor, Olga Repina
Rủi ro
11.56%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
Slow_and_Steady, Patryk Peltonen
Rủi ro
12.29%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
Flora008, Francisco Michaelis De Vasconcelos
Rủi ro
51.75%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
about_trading, Ettore Mihaili
Rủi ro
41.98%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
KenanAbel, Kenan Abel
Rủi ro
26.00%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
ABDUCT, Juan Burgos Andrade
Rủi ro
29.44%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
emge2116, Marko Grecs
Rủi ro
61.32%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
RobertMERC, Robert JOHN Reynolds
Rủi ro
65.14%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
janicio212, Alejandro Echavarri Garrido
Rủi ro
32.94%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
georgech89, Georgios Chishios
Rủi ro
57.65%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
googolplexor, Olga Repina
Rủi ro
11.56%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
Slow_and_Steady, Patryk Peltonen
Rủi ro
12.29%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
Flora008, Francisco Michaelis De Vasconcelos
Rủi ro
51.75%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
about_trading, Ettore Mihaili
Rủi ro
41.98%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
KenanAbel, Kenan Abel
Rủi ro
26.00%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
ABDUCT, Juan Burgos Andrade
Rủi ro
29.44%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
emge2116, Marko Grecs
Rủi ro
61.32%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
RobertMERC, Robert JOHN Reynolds
Rủi ro
65.14%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
janicio212, Alejandro Echavarri Garrido
Rủi ro
32.94%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
georgech89, Georgios Chishios
Rủi ro
57.65%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
googolplexor, Olga Repina
Rủi ro
11.56%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
Slow_and_Steady, Patryk Peltonen
Rủi ro
12.29%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
Flora008, Francisco Michaelis De Vasconcelos
Rủi ro
51.75%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.

Được sao chép nhiều nhất (1 Năm trước)

Chương trình Nhà Đầu tư Nổi tiếng
Richard Stroud
Richardstroud
Richard Stroud
66.33%
Lợi nhuận (1 Năm trước)
5
Rủi ro
17,715 Người Sao chép Giao dịch 1.89%
Blue Screen Media ApS
CPHequities
Blue Screen Media ApS
90.41%
Lợi nhuận (1 Năm trước)
5
Rủi ro
14,842 Người Sao chép Giao dịch 8.53%
Ed Butler
eddyb123
Ed Butler
65.52%
Lợi nhuận (1 Năm trước)
5
Rủi ro
11,066 Người Sao chép Giao dịch -0.6%
Victor Pedersen
Miyoshi
Victor Pedersen
85.36%
Lợi nhuận (1 Năm trước)
5
Rủi ro
7,383 Người Sao chép Giao dịch -2%
Olivier Danvel
OlivierDanvel
Olivier Danvel
4.94%
Lợi nhuận (1 Năm trước)
1
Rủi ro
7,236 Người Sao chép Giao dịch 0.56%
Xem Tất cả

Xu hướng (12 Tháng qua)

Levente Sandor Tocaciu
Aguero1010
Levente Sandor Tocaciu
93.15%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
6
Rủi ro
521 Người Sao chép Giao dịch 1,580.65%
Yvonne Vey
YVinvest
Yvonne Vey
87.26%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
817 Người Sao chép Giao dịch 28.26%
Luca Valentini
powerdrome
Luca Valentini
81.89%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
6
Rủi ro
183 Người Sao chép Giao dịch 28.87%
Arthur Lauzeral
Arthupreneur1
Arthur Lauzeral
68.81%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
6
Rủi ro
21 Người Sao chép Giao dịch 200%
Nikos Katsikanis
NikosKatsikanis
Nikos Katsikanis
59.11%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
170 Người Sao chép Giao dịch 33.86%
Georgios Chishios
georgech89
Georgios Chishios
57.65%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
351 Người Sao chép Giao dịch 42.11%
Xem Tất cả

Nhà Đầu tư Cổ phiếu Dài hạn (2 Năm trước)

Roman Hauk
Haukro
Roman Hauk
133.07%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
6
Rủi ro
492 Người Sao chép Giao dịch 32.61%
Guillaume Serdan
Gserdan
Guillaume Serdan
118.62%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
6
Rủi ro
1,412 Người Sao chép Giao dịch 6.01%
Chun Eng Lee
traderengeng
Chun Eng Lee
86.52%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
6
Rủi ro
114 Người Sao chép Giao dịch 22.58%
Federico Cavaletto
copy_ark_invest
Federico Cavaletto
85.55%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
6
Rủi ro
1,685 Người Sao chép Giao dịch -1.69%
Björn Bredehöft
2BSmart
Björn Bredehöft
84.78%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
6
Rủi ro
290 Người Sao chép Giao dịch -0.34%
Aaron Wee Chong En
Alderique
Aaron Wee Chong En
81.23%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
6
Rủi ro
930 Người Sao chép Giao dịch 2.42%
Xem Tất cả

Nhà Đầu tư Mua khống-Bán khống (12 Tháng qua)

Yvonne Vey
YVinvest
Yvonne Vey
87.26%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
817 Người Sao chép Giao dịch 28.26%
Alberto Poli
pino428
Alberto Poli
72.14%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
4
Rủi ro
4,307 Người Sao chép Giao dịch 3.66%
Oscar Naveiras Picos
GreatCompanies
Oscar Naveiras Picos
67.04%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
355 Người Sao chép Giao dịch -3.01%
Kresimir Dodig
kresododig
Kresimir Dodig
59.25%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
592 Người Sao chép Giao dịch -2.79%
Markus Nick
Markokbro
Markus Nick
57.24%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
481 Người Sao chép Giao dịch 4.79%
Jesus Jimenez  Lison
Nikola_trading
Jesus Jimenez Lison
50.90%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
29 Người Sao chép Giao dịch 7.41%
Xem Tất cả

Nhà Đầu tư Đa Chiến lược (12 Tháng qua)

Guillaume Simonneau
simonneau
Guillaume Simonneau
43.66%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
4
Rủi ro
369 Người Sao chép Giao dịch 16.77%
Daniel Weiermaier
daniel4653
Daniel Weiermaier
38.58%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
3
Rủi ro
1,629 Người Sao chép Giao dịch 8.38%
Constantin Helmut Theodor Olk
Coolcontribution
Constantin Helmut Theodor Olk
33.10%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
4
Rủi ro
2,806 Người Sao chép Giao dịch -4.49%
Kaushik Ray
RayTrader03
Kaushik Ray
29.15%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
4
Rủi ro
48 Người Sao chép Giao dịch 92%
michal palecek
ReadyForAnything
michal palecek
27.31%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
4
Rủi ro
337 Người Sao chép Giao dịch -1.17%
Carlos Moreno Valls
TradeBetter
Carlos Moreno Valls
26.79%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
4
Rủi ro
150 Người Sao chép Giao dịch -1.32%
Xem Tất cả