Lựa chọn của Biên tập viên

Coolcontribution, Constantin Helmut Theodor Olk
Rủi ro
46.27%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
GreenbullInvest, Greenbull Sarl
Rủi ro
86.11%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
ReadyForAnything, michal palecek
Rủi ro
24.46%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
googolplexor, Olga Repina
Rủi ro
14.21%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
CPHequities, Christian Kongsted
Rủi ro
95.11%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
laijianming, Jian Ming Lai
Rủi ro
77.16%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
misterg23, George Thomson
Rủi ro
75.08%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
KenanAbel, Kenan Abel
Rủi ro
50.14%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
geofflee2006, Baichuan Li
Rủi ro
30.09%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
nintingale, Ana Sarda Rodrigues
Rủi ro
70.87%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
Coolcontribution, Constantin Helmut Theodor Olk
Rủi ro
46.27%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
GreenbullInvest, Greenbull Sarl
Rủi ro
86.11%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
ReadyForAnything, michal palecek
Rủi ro
24.46%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
googolplexor, Olga Repina
Rủi ro
14.21%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
CPHequities, Christian Kongsted
Rủi ro
95.11%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
laijianming, Jian Ming Lai
Rủi ro
77.16%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
misterg23, George Thomson
Rủi ro
75.08%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
KenanAbel, Kenan Abel
Rủi ro
50.14%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
geofflee2006, Baichuan Li
Rủi ro
30.09%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
nintingale, Ana Sarda Rodrigues
Rủi ro
70.87%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
Coolcontribution, Constantin Helmut Theodor Olk
Rủi ro
46.27%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
GreenbullInvest, Greenbull Sarl
Rủi ro
86.11%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
ReadyForAnything, michal palecek
Rủi ro
24.46%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
googolplexor, Olga Repina
Rủi ro
14.21%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
CPHequities, Christian Kongsted
Rủi ro
95.11%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
laijianming, Jian Ming Lai
Rủi ro
77.16%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
misterg23, George Thomson
Rủi ro
75.08%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
KenanAbel, Kenan Abel
Rủi ro
50.14%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
geofflee2006, Baichuan Li
Rủi ro
30.09%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
nintingale, Ana Sarda Rodrigues
Rủi ro
70.87%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.

Được sao chép nhiều nhất (1 Năm trước)

Chương trình Nhà Đầu tư Nổi tiếng
Richard Stroud
Richardstroud
Richard Stroud
63.03%
Lợi nhuận (1 Năm trước)
5
Rủi ro
18,914 Người Sao chép Giao dịch -3.36%
Ed Butler
eddyb123
Ed Butler
66.42%
Lợi nhuận (1 Năm trước)
5
Rủi ro
14,065 Người Sao chép Giao dịch -7.61%
Victor Pedersen
Miyoshi
Victor Pedersen
84.85%
Lợi nhuận (1 Năm trước)
5
Rủi ro
10,016 Người Sao chép Giao dịch -8.13%
Christian Kongsted
CPHequities
Christian Kongsted
89.36%
Lợi nhuận (1 Năm trước)
5
Rủi ro
8,088 Người Sao chép Giao dịch 92.66%
Teoh Khai Liang
SparkLiang
Teoh Khai Liang
67.51%
Lợi nhuận (1 Năm trước)
6
Rủi ro
7,929 Người Sao chép Giao dịch -2.44%
Xem Tất cả

Xu hướng (12 Tháng qua)

Yong Long Chui
YongLongC
Yong Long Chui
17.09%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
3
Rủi ro
43 Người Sao chép Giao dịch 437.5%
Guillaume Simonneau
simonneau
Guillaume Simonneau
45.43%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
4
Rủi ro
122 Người Sao chép Giao dịch 248.57%
Hristo Nikolov
HristakiN
Hristo Nikolov
55.80%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
6
Rủi ro
21 Người Sao chép Giao dịch 162.5%
Antonio David Abreu Rejon
AntonioAbreu
Antonio David Abreu Rejon
53.87%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
30 Người Sao chép Giao dịch 150%
Luca Novelli
domopak
Luca Novelli
44.26%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
44 Người Sao chép Giao dịch 131.58%
Klevis Voka
vision_investor
Klevis Voka
40.25%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
4
Rủi ro
16 Người Sao chép Giao dịch 128.57%
Xem Tất cả

Nhà Đầu tư Cổ phiếu Dài hạn (2 Năm trước)

Bernard Gerhard Klein Hesselink
B--Art
Bernard Gerhard Klein Hesselink
113.59%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
6
Rủi ro
714 Người Sao chép Giao dịch 12.62%
Guillaume Serdan
Gserdan
Guillaume Serdan
112.95%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
6
Rủi ro
605 Người Sao chép Giao dịch 55.53%
Christopher Evans
chrisgerrard
Christopher Evans
101.81%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
6
Rủi ro
17 Người Sao chép Giao dịch -15%
Federico Cavaletto
copy_ark_invest
Federico Cavaletto
96.00%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
6
Rủi ro
2,258 Người Sao chép Giao dịch -5.17%
Björn Bredehöft
2BSmart
Björn Bredehöft
80.63%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
6
Rủi ro
307 Người Sao chép Giao dịch -2.23%
Cristian Antolini
cristianan
Cristian Antolini
77.00%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
5
Rủi ro
176 Người Sao chép Giao dịch 6.02%
Xem Tất cả

Nhà Đầu tư Mua khống-Bán khống (12 Tháng qua)

Alberto Poli
pino428
Alberto Poli
89.90%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
4
Rủi ro
4,031 Người Sao chép Giao dịch -9.19%
James Beadle
JamesBeadle
James Beadle
87.05%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
6
Rủi ro
665 Người Sao chép Giao dịch 91.64%
Mihail Tsankov
MihailTsankov
Mihail Tsankov
75.94%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
6
Rủi ro
70 Người Sao chép Giao dịch 29.63%
Markus Nick
Markokbro
Markus Nick
75.20%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
476 Người Sao chép Giao dịch 6.49%
George Thomson
misterg23
George Thomson
75.08%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
8,468 Người Sao chép Giao dịch 3.18%
Oscar Naveiras Picos
GreatCompanies
Oscar Naveiras Picos
71.61%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
436 Người Sao chép Giao dịch -7.63%
Xem Tất cả

Nhà Đầu tư Đa Chiến lược (12 Tháng qua)

Ivan Granzotto
IvanGranzotto
Ivan Granzotto
76.77%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
33 Người Sao chép Giao dịch -2.94%
Fabian Merks
brandnew300
Fabian Merks
65.99%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
17 Người Sao chép Giao dịch -26.09%
Antonio David Abreu Rejon
AntonioAbreu
Antonio David Abreu Rejon
53.87%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
30 Người Sao chép Giao dịch 150%
Constantin Helmut Theodor Olk
Coolcontribution
Constantin Helmut Theodor Olk
46.27%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
4
Rủi ro
1,119 Người Sao chép Giao dịch -2.36%
Guillaume Simonneau
simonneau
Guillaume Simonneau
45.43%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
4
Rủi ro
122 Người Sao chép Giao dịch 248.57%
Luca Novelli
domopak
Luca Novelli
44.26%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
43 Người Sao chép Giao dịch 126.32%
Xem Tất cả