Stocks-2628.HK-China Life Insurance (HK)

2628.HK China Life Insurance (HK)

0 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của China Life Insurance (HK) decreased tính đến 5.67% và có tổng là 958.03B. Thu nhập ròng decreased tính đến 38.30% đến 38.97B. Tài sản ròng decreased tính đến 16.05% đến 499.76B và EPS decreased từ 2.17 đến 1.32.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư