Stocks-AGR.US-Avangrid Inc

AGR.US Avangrid Inc

34.83 0.38 (1.10%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Avangrid Inc increased tính đến 13.61% và có tổng là 7.92B. Thu nhập ròng increased tính đến 27.68% đến 821.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ 1.97 đến 2.28.
AGR.US- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
20.30%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.02%
Biên Hoạt động
12.56%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.79%