Stocks-AMRS-Amyris Inc

AMRS Amyris Inc

0.0500 -0.0140 (-21.87%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Amyris Inc decreased tính đến 21.06% và có tổng là 269.85M. Thu nhập ròng decreased tính đến 100.30% đến -543.37M. Tài sản ròng decreased tính đến 235.97% đến -467.71M và EPS decreased từ -0.93 đến -1.65.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư