Stocks-ARVL-Arrival

ARVL Arrival

1.61 0.08 (5.23%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Arrival decreased tính đến NaN và có tổng là 0.00. Thu nhập ròng decreased tính đến 24,498.41% đến -1.30B. Tài sản ròng increased tính đến 400.72% đến 1.23B và EPS decreased từ -0.16 đến -1.98.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư