Stocks-ATVI-Activision Blizzard, Inc.

ATVI Activision Blizzard, Inc.

92.14 0.01 (0.01%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Activision Blizzard, Inc. decreased tính đến 14.48% và có tổng là 7.53B. Thu nhập ròng decreased tính đến 43.94% đến 1.51B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 19.24B và EPS decreased từ N/A đến 1.92.
ATVI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
70.38%
Biên Lợi nhuận Ròng
25.21%
Biên Hoạt động
26.13%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.71%