Stocks-AZUL-Azul SA-ADR

AZUL Azul SA-ADR

9.95 0.30 (3.11%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Azul SA-ADR increased tính đến 67.04% và có tổng là 3.09B. Thu nhập ròng increased tính đến 69.77% đến -267.13M. Tài sản ròng decreased tính đến 9.38% đến -3.60B và EPS increased từ -7.94 đến -2.30.
AZUL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
21.19%
Biên Lợi nhuận Ròng
-52.68%
Biên Hoạt động
14.41%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-116.86%