Stocks-BBBY-Bed Bath & Beyond Inc

BBBY Bed Bath & Beyond Inc

0.1030 -0.0042 (-3.92%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 30/11/2022, doanh thu của Bed Bath & Beyond Inc decreased tính đến 12.38% và có tổng là 1.26B. Thu nhập ròng decreased tính đến 7.32% đến -392.97M. Tài sản ròng decreased tính đến 38.26% đến -798.64M và EPS increased từ -4.59 đến -4.33.
BBBY- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
26.15%
Biên Lợi nhuận Ròng
-3.85%
Biên Hoạt động
-15.36%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-9.59%