Stocks-BERY-Berry Plastics Group Inc

BERY Berry Plastics Group Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2023: Doanh thu của Berry Plastics Group Inc decreased tính đến 12.63% và có tổng là 12.66B. Thu nhập ròng decreased tính đến 20.50% đến 609.00M. Tài sản ròng increased tính đến 0.63% đến 3.22B và EPS decreased từ 5.77 đến 4.95.
BERY- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
16.32%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.94%
Biên Hoạt động
9.33%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.78%