Stocks-BGNE-BeiGene Ltd-ADR

BGNE BeiGene Ltd-ADR

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của BeiGene Ltd-ADR increased tính đến 20.37% và có tổng là 1.42B. Thu nhập ròng decreased tính đến 41.78% đến -2.00B. Tài sản ròng decreased tính đến 30.89% đến 4.42B và EPS decreased từ -15.23 đến -19.43.
BGNE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
80.67%
Biên Lợi nhuận Ròng
-251.00%
Biên Hoạt động
-58.63%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-45.62%