Stocks-BIG-Big Lots Inc

BIG Big Lots Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2023: Doanh thu của Big Lots Inc decreased tính đến 11.09% và có tổng là 5.47B. Thu nhập ròng decreased tính đến 218.52% đến -210.71M. Tài sản ròng decreased tính đến 24.17% đến 763.91M và EPS decreased từ 5.33 đến -7.30.
BIG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
32.20%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.44%
Biên Hoạt động
-10.15%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.14%