Stocks-BLUE-Bluebird Bio Inc

BLUE Bluebird Bio Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Bluebird Bio Inc decreased tính đến 1.77% và có tổng là 3.60M. Thu nhập ròng increased tính đến 52.62% đến -266.58M. Tài sản ròng decreased tính đến 47.54% đến 196.34M và EPS increased từ -11.89 đến -3.39.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư