Stocks-CARA-Cara Therapeutics

CARA Cara Therapeutics

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Cara Therapeutics increased tính đến 81.81% và có tổng là 41.87M. Thu nhập ròng increased tính đến 3.35% đến -85.47M. Tài sản ròng decreased tính đến 30.21% đến 158.78M và EPS increased từ -1.74 đến -1.59.
CARA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
62.62%
Biên Lợi nhuận Ròng
-279.23%
Biên Hoạt động
-566.29%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-36.25%