Stocks-COUP-Coupa Software Inc

COUP Coupa Software Inc

80.97 0.63 (0.78%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2022: Doanh thu của Coupa Software Inc increased tính đến 33.91% và có tổng là 725.29M. Thu nhập ròng decreased tính đến 104.93% đến -369.11M. Tài sản ròng decreased tính đến 12.94% đến 905.66M và EPS decreased từ -2.63 đến -5.13.
COUP- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
58.28%
Biên Lợi nhuận Ròng
-32.54%
Biên Hoạt động
-33.50%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-12.61%