Stocks-EDF.PA-Electricite de France SA

EDF.PA Electricite de France SA

11.88 0.02 (0.13%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Electricite de France SA increased tính đến 69.87% và có tổng là 143.48B. Thu nhập ròng decreased tính đến 477.53% đến -18.23B. Tài sản ròng decreased tính đến 24.81% đến 46.61B và EPS decreased từ 1.36 đến -5.03.
EDF.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
-9.25%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.62%
Biên Hoạt động
-2.87%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.66%