Stocks-EDR-Endeavor Group Holdings Inc

EDR Endeavor Group Holdings Inc

21.35 -0.29 (-1.35%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Endeavor Group Holdings Inc increased tính đến 3.75% và có tổng là 5.27B. Thu nhập ròng increased tính đến 173.81% đến 321.66M. Tài sản ròng increased tính đến 83.08% đến 4.27B và EPS increased từ -1.12 đến 0.44.
EDR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
55.86%
Biên Lợi nhuận Ròng
-8.94%
Biên Hoạt động
12.05%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-5.51%