Stocks-ENFN-Enfusion

ENFN Enfusion

8.43 0.07 (0.80%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Enfusion increased tính đến 34.60% và có tổng là 150.35M. Thu nhập ròng increased tính đến 95.30% đến -13.26M. Tài sản ròng increased tính đến 6.16% đến 103.44M và EPS increased từ -2.50 đến -0.09.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư