Stocks-ESKN.L-Esken Ltd

ESKN.L Esken Ltd

3.2951 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 28/2/2023: Doanh thu của Esken Ltd increased tính đến 14.69% và có tổng là 120.00M. Thu nhập ròng decreased tính đến 1.93% đến -25.18M. Tài sản ròng decreased tính đến 43.09% đến 39.92M và EPS increased từ -0.03 đến -0.02.
ESKN.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
-39.51%
Biên Lợi nhuận Ròng
-30.74%
Biên Hoạt động
-33.60%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-24.06%