Stocks-EVA-Enviva Partners LP

EVA Enviva Partners LP

0.4454 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Enviva Partners LP increased tính đến 5.05% và có tổng là 1.09B. Thu nhập ròng decreased tính đến 15.90% đến -168.37M. Tài sản ròng increased tính đến 5.95% đến 286.76M và EPS decreased từ -2.38 đến -2.51.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư