Stocks-EVBG-Everbridge Inc

EVBG Everbridge Inc

23.79 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Everbridge Inc increased tính đến 17.22% và có tổng là 431.89M. Thu nhập ròng increased tính đến 35.47% đến -61.17M. Tài sản ròng decreased tính đến 37.52% đến 289.11M và EPS increased từ -2.50 đến -1.54.
EVBG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
63.32%
Biên Lợi nhuận Ròng
-25.09%
Biên Hoạt động
-7.96%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-9.23%