Stocks-FTCH-Farfetch

FTCH Farfetch

0.6428 -0.0983 (-13.26%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Farfetch increased tính đến 2.66% và có tổng là 2.32B. Thu nhập ròng decreased tính đến 76.55% đến 344.86M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 905.62M và EPS decreased từ N/A đến 0.77.
FTCH- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
28.08%
Biên Lợi nhuận Ròng
-36.44%
Biên Hoạt động
-30.81%
Lợi nhuận trên Đầu tư
96.31%