Stocks-GYC.DE-Grand City Properties

GYC.DE Grand City Properties

8.437 0.244 (2.98%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Grand City Properties increased tính đến 5.60% và có tổng là 396.00M. Thu nhập ròng decreased tính đến 70.99% đến 179.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 2.90 đến 0.76.
GYC.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
50.71%
Biên Lợi nhuận Ròng
61.90%
Biên Hoạt động
48.96%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.48%