Stocks-HEAR-Turtle Beach Corp

HEAR Turtle Beach Corp

9.99 -0.01 (-0.10%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Turtle Beach Corp decreased tính đến 34.44% và có tổng là 240.17M. Thu nhập ròng decreased tính đến 436.02% đến -59.55M. Tài sản ròng decreased tính đến 37.09% đến 88.94M và EPS decreased từ 0.97 đến -3.62.
HEAR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
20.55%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.42%
Biên Hoạt động
-16.77%
Lợi nhuận trên Đầu tư
22.87%