Stocks-IDEX-Ideanomics Inc

IDEX Ideanomics Inc

2.18 0.02 (0.93%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Ideanomics Inc decreased tính đến 11.52% và có tổng là 100.94M. Thu nhập ròng decreased tính đến 9.89% đến -282.12M. Tài sản ròng decreased tính đến 60.02% đến 146.56M và EPS increased từ -0.57 đến -0.51.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư