Stocks-LEO.DE-LEONI

LEO.DE LEONI

2.914 -0.044 (-1.49%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 30/9/2022, doanh thu của LEONI increased tính đến 2.31% và có tổng là 955.00M. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -1.45 đến N/A.
LEO.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
10.29%
Biên Lợi nhuận Ròng
-5.16%
Biên Hoạt động
-3.94%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-11.18%