Stocks-LSXMA-Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock

LSXMA Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock increased tính đến 3.53% và có tổng là 9.00B. Thu nhập ròng increased tính đến 71.66% đến 1.50B. Tài sản ròng increased tính đến 2.55% đến 11.90B và EPS increased từ 0.32 đến 3.74.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư