Stocks-LTHM-Livent Corp

LTHM Livent Corp

17.30 0.05 (0.29%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Livent Corp increased tính đến 93.43% và có tổng là 813.20M. Thu nhập ròng increased tính đến 45,483.33% đến 273.50M. Tài sản ròng increased tính đến 81.42% đến 1.44B và EPS increased từ 0.00 đến 1.36.
LTHM- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
61.21%
Biên Lợi nhuận Ròng
13.93%
Biên Hoạt động
53.99%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.10%