Stocks-MF-MissFresh Ltd. ADR

MF MissFresh Ltd. ADR

1.09 0.05 (4.81%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của MissFresh Ltd. ADR decreased tính đến 61.96% và có tổng là 410.07M. Thu nhập ròng increased tính đến 64.99% đến -226.26M. Tài sản ròng decreased tính đến 772.83% đến -219.92M và EPS increased từ -82.34 đến -29.36.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư