Stocks-NDA_SE.ST-Nordea Bank AB

NDA_SE.ST Nordea Bank AB

128.17 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Nordea Bank AB decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 14.75% đến 44.61B. Tài sản ròng increased tính đến 11.77% đến 4,195.66B và EPS increased từ 9.64 đến 11.70.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư