Stocks-NVEI-Nuvei Corp

NVEI Nuvei Corp

16.94 -0.17 (-0.97%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Nuvei Corp increased tính đến 16.40% và có tổng là 843.32M. Thu nhập ròng decreased tính đến 42.12% đến 61.96M. Tài sản ròng decreased tính đến 2.09% đến 1.98B và EPS decreased từ 0.71 đến 0.39.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư