Stocks-O2D.DE-Telefonica Deutschland Holding AG

O2D.DE Telefonica Deutschland Holding AG

0 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Telefonica Deutschland Holding AG increased tính đến 5.91% và có tổng là 8.22B. Thu nhập ròng increased tính đến 9.95% đến 232.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư