Stocks-ONEM-1Life Healthcare Inc

ONEM 1Life Healthcare Inc

16.46 -0.00 (-0.03%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của 1Life Healthcare Inc increased tính đến 36.70% và có tổng là 377.64M. Thu nhập ròng decreased tính đến 66.54% đến -89.42M. Tài sản ròng increased tính đến 151.07% đến 548.48M và EPS decreased từ -0.42 đến -0.66.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
N/A
Biên Hoạt động
N/A
Lợi nhuận trên Đầu tư
N/A