Stocks-PKI-PerkinElmer Inc

PKI PerkinElmer Inc

115.24 -1.06 (-0.91%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2023, doanh thu của PerkinElmer Inc decreased tính đến 8.95% và có tổng là 674.87M. Thu nhập ròng decreased tính đến 76.89% đến 24.85M. Tài sản ròng increased tính đến 8.67% đến 8.03B và EPS decreased từ 0.85 đến 0.20.
PKI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
50.12%
Biên Lợi nhuận Ròng
14.88%
Biên Hoạt động
19.41%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.95%