Stocks-PXD-Pioneer Natural Resources Company

PXD Pioneer Natural Resources Company

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Pioneer Natural Resources Company increased tính đến 36.45% và có tổng là 24.38B. Thu nhập ròng increased tính đến 270.56% đến 7.83B. Tài sản ròng decreased tính đến 1.30% đến 22.54B và EPS increased từ 8.61 đến 31.10.
PXD- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
38.82%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.26%
Biên Hoạt động
35.99%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.91%