Stocks-QRTEA-Qurate Retail Group inc

QRTEA Qurate Retail Group inc

0.9030 0.0662 (7.91%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Qurate Retail Group inc decreased tính đến 13.80% và có tổng là 12.11B. Thu nhập ròng decreased tính đến 701.43% đến -2.53B. Tài sản ròng decreased tính đến 58.26% đến 1.79B và EPS decreased từ 0.82 đến -6.83.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư