Stocks-RAD-Rite Aid Corp

RAD Rite Aid Corp

0.5876 -0.0215 (-3.53%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 28/2/2023: Doanh thu của Rite Aid Corp decreased tính đến 1.94% và có tổng là 24.09B. Thu nhập ròng decreased tính đến 39.27% đến -749.94M. Tài sản ròng decreased tính đến 748.04% đến -641.78M và EPS decreased từ -9.96 đến -13.72.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư