Stocks-RETA-Reata Pharmaceuticals Inc

RETA Reata Pharmaceuticals Inc

171.75 -0.25 (-0.14%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Reata Pharmaceuticals Inc decreased tính đến 80.71% và có tổng là 2.22M. Thu nhập ròng decreased tính đến 4.88% đến -311.90M. Tài sản ròng decreased tính đến 135.32% đến -65.70M và EPS decreased từ -8.19 đến -8.54.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư