Stocks-RUTH-Ruth's Hospitality Group Inc

RUTH Ruth's Hospitality Group Inc

21.49 0 (0%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2023, doanh thu của Ruth's Hospitality Group Inc decreased tính đến 1.07% và có tổng là 136.86M. Thu nhập ròng decreased tính đến 8.35% đến 11.34M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 139.64M và EPS decreased từ 0.38 đến 0.35.
RUTH- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
21.43%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.32%
Biên Hoạt động
10.92%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.54%